NOTIFICATIE DATABESCHERMING (‘PRIVACY NOTICE’) - HERBOSCH-KIERE NV - BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Algemeen
Herbosch-Kiere is een naamloze vennootschap naar Belgisch Recht, met maatschappelijke zetel gevestigd te Sint-Jansweg 7 te 9130 Kallo ingeschreven onder het RPR nummer 0404.637.280.

Herbosch-Kiere NV is een vennootschap actief in België in de maritieme sector en water- en civiele bouw en milieuwerken en maakt deel uit van de groep Eiffage Benelux NV (www.eiffagebenelux.com) die op haar beurt deel uitmaakt van de groep Eiffage (www. Eiffage.com).

Herbosch-Kiere hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. In het bijzonder willen wij de gegevens van o.a. onze klanten, onderaannemers en leveranciers, (ver)huurders enz. beschermen tegen onder meer verlies, lekken, fouten, onterechte toegangen of onrechtmatige verwerkingen. Wij willen u door middel van deze Databeschermingsnotificatie/’privacy notice’ informeren over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.
Wij vragen dat u deze Databeschermingsnotificatie aandachtig leest, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe wij persoonsgegevens verwerken. Daarnaast beschrijft deze notificatie ook het gebruik van cookies. Door het mededelen van persoonsgegevens, onder meer door de velden in te vullen op de website of door informatie op te vragen, verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Databeschermingsnotificatie en van alle voorwaarden en beperkingen hierin opgenomen, en gaat u hier mee akkoord, alsook met de verwerking zelf van uw persoonsgegevens.

Deze Databeschermingsnotificatie kan steeds worden gewijzigd. Raadpleeg deze daarom regelmatig.

1.Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Herbosch-Kiere NV (verwerkingsverantwoordelijke).

Contactgegevens:
Adres: Sint-Jansweg 7 te 9130 Kallo
e-mailadres: info@hk.eiffage.be

Bij het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische wetgeving inzake bescherming van persoonsgegevens evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘A.V.G. verordening’, ook ‘G.D.P.R.’ genaamd) vanaf haar inwerkingtreding.

2.Toepassingsgebied
Deze Databeschermingsnotificatie heeft betrekking op alle diensten die door ons worden verstrekt en in het algemeen op alle activiteiten die wij uitvoeren. Deze Databeschermingsnotificatie is o.a. van toepassing op al onze huidige en vroegere klanten, kandidaten of personen die belangstelling tonen voor onze werken en diensten, onze onderaannemers en leveranciers, evenals alle personen die interesse hebben om voor ons te werken of waarmee wij werken.

3.Welke Persoonsgegevens verwerken wij?
Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming deelt u ons volgende persoonsgegevens mee:

Gegevens Natuurlijke personen:
Naam, voornaam, aanspreektitel, postadres, leveringsadres, telefoon en/of gsm-nummer; e-mailadres, bankrekeningnummer,…
Voor verwerking van persoonsgegevens m.b.t. de aanwerving en selectie van personeel zal eveneens het geslacht, taal, geboortedatum, rijbewijs, gezinssamenstelling en identiteitsgegevens van de gezinsleden, opleiding, en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid worden geregistreerd, evenals de bijkomende inlichtingen die u ons bezorgt , bv. aan de hand van uw CV.
Voor bepaalde wettelijke verplichtingen (elektronische aanwezigheidsregistratie, Dimona-aangifte, aangifte van werken onder artikel 30-bis, …) dient u ons bijkomende gegevens te bezorgen (zoals identiteitsgegevens, Limosanummer, Detacheringsnummer, foto, … enz.).

Bedrijfsgegevens:
Naast de naam van het bedrijf, adres, BTW-nummer, bankrekeningnummer, … zullen ook bepaalde gegevens van de contactpersoon of medewerkers worden verwerkt : naam, voornaam, aanspreektitel of geslacht, taal, geboortedatum, adres, telefoon- en/of gsm-nummer, e-mailadres.

Wij wijzen u er op dat u uiteraard zelf instaat voor de juistheid en de volledigheid van uw gegevens. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel het mededelen van gegevens die toebehoren aan derden zonder diens toestemming kan er toe leiden dat u, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot o.m. onze website. Indien uw gegevens niet meer aangepast zijn vragen wij u vriendelijk ons dit per kerende te melden.

Verder wijzen wij u er op dat u, als gebruiker van onze website, niet verplicht bent om uw persoonsgegevens mee te delen, noch om in te stemmen met de verwerking ervan, maar u begrijpt dat dit het verlenen van bepaalde diensten of de samenwerking kan bemoeilijken of onmogelijk kan maken.

4.Doeleinden voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en de rechtsgronden

Klantengegevens
In het kader van onze dienstverlening en onze activiteiten verzamelen en verwerken wij de bedrijfsgegevens van onze klanten, opdrachtgevers en opdrachtnemers, enz., evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden, dienstverleners, en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de eventuele afsluiting en de uitvoering van overeenkomsten, het klantenbeheer, de boekhouding en de naleving van fiscale, sociale, arbeidsrechtelijke, veiligheids-, welzijns- en andere wettelijke verplichtingen, marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen en informatie-uitwisseling.

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. de artikel 30 bis-aangifte van de werken) dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Gegevens van leveranciers, onderaannemers, (ver)huurders en dienstverleners e.a.
Wij verzamelen en verwerken de bedrijfsgegevens van onze onderaannemers, leveranciers, (ver)huurders, kopers en andere dienstverleners, en hun eventuele (sub)onderaannemer(s)/(sub)leveranciers, , … enz. evenals de identiteits- en contactgegevens van hun personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen.

De doeleinden van deze verwerking zijn de eventuele afsluiting en uitvoering van overeenkomsten, het beheer van (sub)leveranciers/(sub)onderaannemers/(ver)huurders/dienstverleners/kopers e.a., de boekhouding, de uitvoering van sociale en fiscale, arbeidsrechtelijke, veiligheids- welzijns- en andere wettelijke verplichtingen, en marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie, het beantwoorden van uw vragen en informatie-uitwisseling.

Deze gegevens worden al naar gelang het geval verwerkt op grond van uw verzoek, voor de eventuele afsluiting van en de uitvoering van de overeenkomst, voor het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bv. de artikel 30 bis-aangifte van de werken, de elektronische aanwezigheidsregistratie ‘Checkinatwork’, de aanwezigheidslijst of de uitvoering van andere verplichtingen bij overheidsopdrachten, boekhoudkundige, sociale en fiscale, arbeidsrechtelijke, veiligheids- welzijns- en andere wettelijke verplichtingen) dan wel op grond van ons gerechtvaardigde belang (zoals voor de marketing of uitwisseling van informatie).

Voor de elektronische aanwezigheidsregistratie worden in voorkomend geval ook de E-ID gegevens of het Limosa- en/of detacheringsnummer, foto’s, enz. verwerkt. Voor marketingactiviteiten (bv. uitnodiging voor activiteiten of nieuwsbrieven) of bij inschrijving op onze website via de daartoe voorziene velden zal vooraf toestemming worden gevraagd en kan deze ook op elk moment worden ingetrokken.

Gegevens van personeel en potentiële kandidaten
In het kader van ons personeelsbeheer en de loonadministratie, verwerken wij de persoonsgegevens van onze werknemers, zelfstandigen die bepaalde prestaties voor ons uitvoeren, interims, stagiairs of studenten, evenals de gegevens van diens gezinsleden indien van toepassing. Gelet op de specifieke aard ervan, wordt deze verwerking meer uitgebreid geregeld in de Beleidsnota Gegevensbescherming (‘privacy policy’) voor werknemers.

In het kader van ons personeelsbeheer verwerken wij eveneens uw gegevens die u als kandidaat (sollicitant) of geïnteresseerde student (bv. n.a.v. jobbeurzen) vrijwillig hebt meegedeeld: identiteits-en contactgegevens, geslacht, taal, geboortedatum, opleiding en eventueel beroepservaring- en/of bekwaamheid, de opvolging van het afgelegde traject bij de selectie, evenals andere informatie die u ons bezorgt, bv. aan de hand van uw C.V..

Deze gegevens worden al naargelang het geval verwerkt op grond van voorafgaande toestemming, de uitvoering van de overeenkomst, dan wel op grond van ons gerechtvaardigd belang.

Andere gegevens:
Naast gegevens van klanten, leveranciers, onderaannemers, (ver)huurders, dienstverleners, personeel en kandidaten etc. verwerken wij ook persoonsgegevens van anderen, zoals mogelijke nieuwe klanten/kandidaten, nuttige contacten in het kader van onze activiteiten, netwerkcontacten, contacten van deskundigen., enz.
Ook kunnen wij uw antwoorden of uw feedback die wij van u ontvangen in het kader van tevredenheids- of marktonderzoeken of andere, opslaan en verwerken, evenals de eventuele klachten die u aan ons gericht heeft m.b.t. de door ons uitgevoerde weken.
Deze gegevens worden verwerkt op grond van uw toestemming, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang.

We verwerken persoonsgegevens voor het technisch en functioneel beheer van onze website, om onze website te personaliseren en om ervoor te zorgen dat de website gemakkelijk te gebruiken is.
Hiervoor kunnen we de gegevens verwerken zoals uw IP-adres, de pagina’s die u bezoekt, de browser die u gebruikt, de websites die u eerder bezocht, gegevens zoals uw voorkeurstaal en de tijd en duur van uw bezoek. Dit doen we bv. aan de hand van cookies (zie ook hieronder “cookies”).

Deze gegevens worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigde belang om onze website te verbeteren en te beschermen tegen o.a. cyberaanvallen.

Herbosch-Kiere is in geen enkel geval aansprakelijk voor het gebruik dat derden van de persoonsgegevens van u als bezoeker van de website maken. Zo kan de website links bevatten naar websites van derden of reclame-boodschappen van derden-adverteerders via dewelke uw persoonsgegevens mogelijks worden verzameld.

5.Cookies
Een ‘cookie’ is een klein stukje tekst (bestandje) dat door de server van een website in de browser van uw computer of mobiel apparaat wordt geplaatst wanneer u deze website bezoekt en deze cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. Ze bevatten informatie zoals bv. de taalvoorkeur van de bezoeker, zodat hij de informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Deze identificatie gedurende het bezoek aan de website kan gebeuren omdat de cookie een unieke code bevat die dit toelaat.
De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt, of door partners die met deze website samenwerken. De server van een website kan alleen de cookies lezen die door hem zijn geplaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Welke cookies worden geplaatst?
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website. Dit is dan voornamelijk voor het bewaren van uw inloggegevens en voorkeuren. Functionele cookies zijn ‘first-party”/’eigen’ cookies.

‘Third party’ cookies (analytische cookies)
Wij maken gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistische data (verzamelen van informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren). Er kunnen eventueel ‘Third party’/’derde partij’ cookies geplaatst worden doordat inhoud van een derde partij wordt geplaatst (filmpjes e.d.m.).

Waarom we cookies gebruiken?
Herbosch-Kiere gebruikt noodzakelijke functionele cookies om de goede werking van de website te garanderen en om de gebruikers te kunnen identificeren. Om gebruik te maken van de toepassing (solliciteren voor een vacature, inloggen) dienen cookies te worden geaccepteerd. De ‘third party’/’derde partij’ cookies geplaatst door Google Analytics worden gebruikt voor het bijhouden van statistieken. Deze informatie is gericht op verbetering van diensten en online portalen.

Cookies vormen in principe geen risico voor uw computer, omdat het om tekstbestanden gaat en niet om uitvoerbare programma's.

Als u cookies wenst te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.
-Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-...
-Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uit...
-Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=...
-Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Hou er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen misschien niet mooi zullen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken als u cookies uitschakelt.

6.Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de al dan niet contractuele relatie die wij met u hebben.
Herbosch-Kiere zal de hierboven vermelde gegevens niet langer opslaan dan nodig voor de eigen werking.

7.Toegang tot en overdracht van uw persoonsgegevens
Met het oog op de verwerking van uw persoonsgegevens geven wij toegang tot deze gegevens aan onze werknemers, medewerkers en aangestelden. Zij zijn gehouden deze vertrouwelijk te behandelen en mogen deze slechts gebruiken in het kader van de doeleinden waarvoor de gegevens werden verstrekt.

Herbosch-Kiere kan uw gegevens delen met Eiffage Benelux NV of andere vennootschappen verbonden met Eiffage Benelux NV en/of haar moedervennootschap Eiffage SA. Daarnaast doen Herbosch-Kiere en Eiffage Benelux NV beroep op derde partijen om bepaalde (verwerkings)activiteiten uit te voeren, zoals informatica-leveranciers, boekhouders, revisoren, ‘cloudproviders’, sociale secretariaten, evenals de overheid (bv. aanwezigheidsregistratie, overheidsopdrachten, sociale inspectie,…), aan wie uw gegevens kunnen of moeten worden meegedeeld.

Het is mogelijk dat één of meer van bovenvermelde partijen gelokaliseerd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.R.). Er zullen evenwel alleen persoonsgegevens worden doorgestuurd naar derde landen met een passend beschermingsniveau.
De werknemers, managers en/of vertegenwoordigers van de hierboven vermelde vennootschappen, dienstverleners of instellingen en de gespecialiseerde dienstverleners door hen aangesteld, dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken in het kader waarvan zij werden verstrekt.

Indien nodig kunnen de persoonsgegevens worden overgedragen aan andere derden. Dit kan gebeuren in het kader van een gehele of gedeeltelijke reorganisatie, bij overdracht van onze activiteiten of ingeval van faillissement. Het is eveneens mogelijk dat de gegevens aan andere partijen verstrekt worden ingevolge de wet of een gerechtelijk bevel.
In dat geval zullen wij trachten alles in het werk te stellen om u hiervan voorafgaandelijk in kennis te stellen. U zal echter wel begrijpen en u erkent hiermee dat dit niet steeds technisch of commercieel haalbaar is of dat eventuele wettelijke beperkingen toepasselijk kunnen zijn.

8.Beveiliging
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Herbosch-Kiere doet er alles aan om de nodige technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen iedere vernietiging, verlies, vervalsing, niet toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden evenals iedere niet toegestane verwerking; Zij zal dit o.m. doen door middel van firewalls, beveiligde servers, het nemen van back-ups, en dergelijke meer, evenals aan de hand van een veiligheidsbeleid naar zijn medewerkers (beperking van toegang, procedures,…).
De door u via de website bezorgde persoonsgegevens blijven niet bewaard op het internet, maar kunnen worden opgeslagen op de servers van Herbosch-Kiere of Eiffage Benelux in België en/of in Frankrijk voor bepaalde gegevens die aan de moedermaatschappij meegedeeld worden.
U erkent en aanvaardt dat de verzending van persoonsgegevens via het internet nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die u direct of indirect zou lijden door het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door derden nooit op Herbosch-Kiere NV of Eiffage Benelux NV of Eiffage SA in Frankrijk kan worden verhaald.

9.Uw rechten: Inzage-, correctie-, en informatierecht, recht op vergetelheid, recht van overdraagbaarheid en recht van bezwaar
Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving en meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een wettelijk en kosteloos recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door Herbosch-Kiere worden verwerkt, om ze na te zien, te laten verbeteren of te vervolledigen.

U beschikt eveneens over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de AVG verordening (gegevenswissing of -beperking). Wij kunnen dit desgevallend weigeren indien deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van een overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen de verwerking ervan te beperken tot het geschil beslecht is.

Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u hebt het recht de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons bezorgd heeft te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. U hebt het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

U kunt zich steeds verzetten, om legitieme en ernstige redenen, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die nodig zijn in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst. U hebt steeds het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden evenals tegen het gebruik van marketingprofielen op basis van uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht u te verzetten tegen het doorgeven van uw gegevens aan derden voor diezelfde marketingdoeleinden.

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens het recht om deze in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Uw verzoek tot verzet, correctie, schrapping van de verwerking van uw persoonsgegevens kan u richten aan de Juridische Dienst van Herbosch-Kiere per post op het bovenstaande adres. Herbosch-Kiere kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.

Wij stellen alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel zou zijn dat uw rechten geschonden zouden zijn en dat u van oordeel bent dat u binnen onze onderneming voor uw bezorgdheden geen gehoor vindt, staat het u vrij klacht in te dienen bij de bevoegde Toezichthoudende Autoriteit : Commissie voor bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: commission@privacycommission.be

U kan zich bijkomend richten tot een Rechtbank indien u meent dat u schade zou lijden als gevolg van een niet-legitieme verwerking van uw persoonsgegevens.

Herbosch-Kiere NV